TINGIMUSED

 

Toetuse tingimused

Elektriautode toetuse kasutamise korda reguleerib määrus "Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord"

Rohesertifikaat

Tagamaks, et toetusega soetatud sõidukid kasutaksid rohelist energiat, kaasneb toetuse saamisega ka kohustus soetada rohesertifikaate vastavalt aastas läbisõidetud kilometraažile. Rohesertifikaat aitab arvestada taastuvenergia kasutamist transpordis. Tegemist ei ole energiamüüjate roheenergia paketiga ega ostetud rohelise energia kogusega. Sellest tulenevalt ei tähenda rohesertifikaat nö. rohelise energia hinnavahe kinni maksmist tarbija poolt. Arvestuslikult võiks elektriauto omanikul aastas kuluda 1-2 MWh elektrienergiat.KredEx annab toetuse saajale 5 MWh ulatuses rohesertifikaate. Kui sõidetakse sellest rohkem siis tuleb rohesertifikaate ise juurde osta. Näide: läbitud 15 000 kilomeetrit, Nissan Leafi arvestuslik energiakulu (NEDC) näitaja 0,150 kWh/km = 2 250 kWh väärtuses rohesertifikaate. Seega 5 MWh võimaldab antud autoga läbida ca 33 000 km.

Toetuse saaja kohustused

 • viima toetatavad tegevused ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
 • teavitama KredExit asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada elektriauto või laadija sihtotstarbelist kasutamist;
 • kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse, taotluse rahuldamise otsuse, toetuse eraldamise lepingu ja käesoleva määruse nõuetega;
 • maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
 • vastama KredExi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja toetatavate tegevuste teostamise kohta;
 • esitama tähtaegselt KredExile nõutud toetatavate tegevustega seonduvat informatsiooni ja määruse § 19 lõikes 1 nimetatud aruande;
 • soetama viie aasta jooksul pärast toetuse saamist või elektriautoga vähemalt 150 000 kilomeetri läbimist enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates rohesertifikaate elektriauto kasutatud energiakulu ulatuses, lähtudes elektriauto läbisõidust ja arvestuslikust energiakulust, ning teavitama esimesel võimalusel KredExit soetatud rohesertifikaatidest, esitades nende koopiad, kui arvestuslik energiakulu ületab KredExi eraldatud rohesertifikaatide mahtu viis megavatt-tundi täiselektrilise sõiduki puhul ning 2,5 megavatt-tundi pistikhübriidsõiduki puhul;
 • tagama toetatavaid tegevusi kajastavate kulu- ja maksedokumentide olemasolu ning kontrollitavuse;
 • säilitama taotluse, toetuse ja elektriauto kasutamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt viis aastat alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest;
 • tagama elektriauto valduse toetuse saajale üleminekul elektriauto registreerimise liiklusregistris ning tagama, et elektriauto oleks liiklusregistris registreeritud viie aasta jooksul pärast toetuse saamist või elektriautoga vähemalt 150 000 kilomeetri läbimiseni enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates, välja arvatud juhul, kui registrist kustutamise tingivad õigusaktis sätestatud nõuded;
 • mitte eemaldama elektriautolt elektromobiilsuse programmi märgist, mille annab toetuse saajale Kredex või automüüja;
 • kindlustama elektriauto kaskokindlustusega hiljemalt elektriauto valduse toetuse saajale ülemineku ajaks. Elektriauto ostmise puhul on toetuse saaja kohustatud kindlustuslepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt on selle hävimise, röövimise või varguse korral soodustatud isikuks KredEx. Elektriauto ostmise korral tasutakse kindlustushüvitis KredExile, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui toetuse saaja kohustuste jääk KredExi ees, ülejäänud summa toetuse saajale. Liisingu puhul on toetuse saaja kohustatud liisingulepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt kindlustusjuhtumi toimumisel tasutakse kindlustushüvitis liisinguandjale, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui liisinguvõtja (toetuse saaja) elektriauto liisingulepingust tulenev kohustuste jääk liisinguandja ees, liisingukohustuste kustutamisest ülejääva kindlustushüvitise toetuse saaja kohustuste jäägi ulatuses KredExile;
 • tagama eritingimuse sätestamise elektriauto müügi- või liisingulepingus, mille kohaselt kuulub toetuse saaja kui tarbija lepingust taganemise korral toetus tagastamisele KredExile;
 • võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid, võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetusega soetatud elektriautole ning laadijale Eesti territooriumil;
 • andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik toetatava tegevusega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
 • osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
 • viivitamata kirjalikult informeerima KredExit kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist;
 • viivitamata kirjalikult informeerima liisingperioodi ajal toetuse saaja maksevõime olulisest halvenemisest;
 • täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.
   

 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.